מפריע בעין

פולקע מנסה ליצור שרטוט של "התרנגול המושלם". אסי תולה על הקיר מנגד תמונת ענק של אסי, והדבר מפריע לפולקע להמשיך לעבוד. הוא דורש מאסי שיסיר את התמונה. האם הדין עימו? על פי מסכת בבא בתרא, דף נ"ט.